Algemene voorwaarden BuitenBusiness

BuitenBusiness, gevestigd aan de Beatrixlaan 23 te Hengelo in Gelderland., is een dienstverlenende onderneming op het gebied van adviseren, organiseren, bemiddelen en reserveren van bijzondere vergaderlocaties, vergaderarrangementen, vergaderbreaks, zakelijke events en evenementen. Tevens kunnen klanten de aangeboden vergaderlocaties en vergaderbreaks online boeken.

Website

Op ieder gebruik van de website(s) van BuitenBusiness en op alle diensten van BuitenBusiness zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien zowel klanten als (rechts)personen en derden, die direct of indirect betrokken zijn bij de websites en dienstverlening van BuitenBusiness, niet instemmen met de algemene voorwaarden dienen zij geen gebruik te maken van zowel de websites als de diensten van BuitenBusiness. 

BuitenBusiness doet haar uiterste best de website(s) zo volledig en correct mogelijk op te stellen, op basis van beschikbaar gestelde gegevens van accommodatiehouders en derden. BuitenBusiness is niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of foutieve gegevens. Aan de genoemde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. De informatie op de website(s) en het aanbod van arrangementen zal regelmatig gewijzigd en aangepast worden. BuitenBusiness draagt geen verantwoordelijkheid voor voorlichtingsmateriaal dat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven. 

Het overnemen van teksten, foto's, gegevens of logo's van deze website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BuitenBusiness. Het is niet toegestaan de via de website verkregen informatie over diensten of arrangementen te gebruiken en/of te kopiëren, te wijzigen, verspreiden of openbaren voor andere doeleinden dan het door BuitenBusiness beoogde doel. 

Op deze website kunnen hyperlinks vermeld staan. BuitenBusiness is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze links en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van deze links en de daarbij behorende websites. 

Reacties van gasten in het gastenboek en op het prikbord dienen gepast te zijn en verband te houden met het verblijf van gasten in de vergaderlocaties en/of het gebruik van vergaderarrangementen en/of vergaderbreaks. BuitenBusiness is gerechtigd reacties zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving te verwijderen.

Verleende diensten

De diensten van BuitenBusiness, bestaande uit advisering, organisatie, bemiddeling en reservering van bijzondere vergaderlocaties en inspirerende vergaderbreaks, worden gratis* aan klanten verleend in opdracht van de klant via de website, e-mail of telefonisch contact. 

Teneinde een correcte boeking te maken bij de aangesloten vergaderlocaties dienen klanten en gebruikers van de website te allen tijde juiste en volledige gegevens en informatie te verstrekken aan BuitenBusiness. 

Wanneer bedrijven en/of particulieren een reservering maken bij één van de vergaderlocaties via de website, wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen vergaderlocatie of dienstverlener. BuitenBusiness is geen partij bij deze overeenkomst. De reservering wordt bevestigd door de (eigenaar van de) vergaderlocatie of betreffende dienstverlener met de daarbij geldende reserveringsvoorwaarden van de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener.
Wanneer reserveringen, in opdracht van de dienstverlener of klant, door BuitenBusiness bevestigd worden zijn altijd de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden worden u op verzoek toegestuurd.

Bij wijziging of annulering van de reservering gelden de reserveringsvoorwaarden zoals die door de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener gemeld zijn. BuitenBusiness kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Bij wijziging of annulering van reserveringen welke door BuitenBusiness bevestigd zijn, worden de richtlijnen volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca gehanteerd.

Daarnaast kan BuitenBusiness nooit aansprakelijk gesteld worden voor een onjuiste uitvoering van via BuitenBusiness gereserveerde diensten of vergaderlocaties. Op alle geleverde diensten en gehuurde vergaderlocaties zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener of accommodatiehouder van toepassing. 

BuitenBusiness kan door klanten niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in gehuurde vergaderlocaties noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde vergaderlocatie, deelname aan vergaderarrangementen en/of vergaderbreaks of ander gebruik van door de dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten. Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van BuitenBusiness voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Daarnaast kan BuitenBusiness niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van de vergaderlocatie en/of deelname aan een vergaderarrangement en/of vergaderbreak en/of gebruik van andere door dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten, door een niet aan BuitenBusiness toe te rekening oorzaak, niet, niet volledig of niet naar tevredenheid kan plaatsvinden. 

Wanneer mocht blijken dat BuitenBusiness aantoonbaar niet juist heeft gehandeld en de klant hierdoor schade heeft geleden, kan BuitenBusiness slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade en nooit voor meer dan 10% van het bedrag van de door de accomodatiehouder of dienstverlener gefactureerde diensten. BuitenBusiness kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.

Tarieven

Alle aangeboden tarieven zijn lager of gelijk aan de elders gepubliceerde tarieven van de betreffende locatie.
De tarieven, welke vermeld worden op de site, zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Alle tarieven, welke vermeld worden op de site, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
De diensten van BuitenBusiness, bestaande uit advisering, organisatie, bemiddeling en reservering van bij BuitenBusiness aangesloten locaties, worden gratis aan klanten verleend in opdracht van de klant via de website, e-mail of telefonisch contact. Er worden geen bemiddelingskosten, reserveringskosten of advieskosten in rekening gebracht.
Locaties kunnen tegen betaling adverteren op deze website, hiervoor wordt een overeenkomst aangegaan. Op deze overeenkomst zijn andere algemene voorwaarden van toepassing, deze worden verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst.

Betalingsvoorwaarden

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zal een herinneringsfactuur gestuurd worden waarbij € 25,-- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 

Privacy

Ten behoeve van een nog betere dienstverlening aan haar klanten, verzamelt BuitenBusiness persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan accommodatiehouders, dienstverleners en derden voor het versturen van de reserveringsbevestiging. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden voor het versturen van informatieve e-mails en elektronische nieuwsbrieven m.b.t. het aanbod en de dienstverlening van BuitenBusiness. De klant kan te allen tijde haar persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen uit het bestand. Meer weten over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan ons privacy statement.

Slotbepaling

Op al onze diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

De in deze algemene voorwaarden gemelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens voor personeel van BuitenBusiness en/of door BuitenBusiness ingeschakelde derden.