Algemene voorwaarden locaties

Definities

Dienstverlener: hieronder wordt verstaan het bedrijf dat de accommodatie beschikbaar stelt cq. de accommodatiehouder, hierna te noemen de dienstverlener.
Klant: de rechtspersoon, onderneming en/of het geheel aan individuen dat namens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven
Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken
BuitenBusiness: BuitenBusiness en Jezoektietsleuks.nl, gevestigd aan de Beatrixlaan 23 te Hengelo Gld. is een dienstverlenende onderneming welke in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aangesloten dienstverleners promoot, bemiddelt, adviseert, organiseert en reserveringen maakt voor zowel zakelijke als particuliere klanten ten behoeve van en bij de aangesloten dienstverleners, te weten bijzondere (vergader-) accommodaties, hierna te noemen BB.

Artikel 1. Publicatie en Promotie

1.1
BB publiceert het aanbod van de dienstverlener via haar websites op internet en middels door haarzelf gekozen  promotionele activiteiten en materialen.

1.2
De dienstverlener zal aan BB kosteloos voldoende tekst- en beeldmateriaal ter beschikking stellen om een correcte publicatie mogelijk te maken.

1.3
De dienstverlener is zelf volledig aansprakelijk  voor de inhoud en juistheid van de door hem verstrekte gegevens. BB is niet aansprakelijkheid voor vorderingen voortvloeiend uit het door de dienstverlener verstrekte informatiemateriaal.   
De dienstverlener verbindt zich om BB te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met het door BB gepubliceerde, van de dienstverlener gekregen,  beeld- en tekstmateriaal.

1.4
Zolang deze overeenkomst tussen beide partijen van kracht is, is BB gerechtigd het geleverde beeld- en tekstmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. De dienstverlener verstrekt BB het recht op gebruik en redigeren van door de dienstverlener aangeleverd beeld- en tekstmateriaal.

1.5
BB publiceert en offreert de tarieven die de dienstverlener daarvoor opgeeft, welke altijd gelijk of lager dienen te zijn aan de tarieven welke de dienstverlener elders hanteert. 

Artikel 2. De bemiddeling/vertegenwoordiging

2.1
BB en de dienstverlener komen overeen dat BB als online portaal en organisatieburo bemiddelt bij de totstandkoming van reserveringen tussen de klant en de dienstverlener.

2.2
De dienstverlener geeft BB inzage in de beschikbare boekingsdagen middels het door BB aangeleverde kalendersysteem en de dienstverlener verklaart hierbij middels de door BB verstrekte inlogcode het kalendersysteem actueel te houden. Eventuele gevolgen van het niet actueel houden van het kalendersysteem door de dienstverlener komen voor rekening en risico van dienstverlener.

2.3
BB wordt hierbij door de dienstverlener gemachtigd om namens de dienstverlener klanten te werven voor de dienstverlener, hierbij de beschikbaarheid volgens het kalendersysteem van BB in acht nemend. BB wordt uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die door haar bemiddeling tussen de klant en de dienstverlener tot stand komt.

2.4 
De dienstverlener zal de via BB ontvangen aanvragen en bevestigingen van reserveringen controleren op juistheid en bij geconstateerde onjuistheden of onvolkomenheden zowel de klant als BB hiervan binnen 24 uur na ontvangst van de   reservering op de hoogte brengen. Na verloop van deze 24 uur worden de doorgestuurde gegevens bindend.

2.5  
Dienstverlener kan kosteloos, d.m.v. een door BB verstrekte inlogcode, gebruik maken van een op maat gemaakt, eigen reserveringssysteem. Dit reserveringssysteem mag kosteloos gebruikt worden op de website van de dienstverlener gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

2.6 
Dienstverlener kan d.m.v. een door BB verstrekte inlogcode, reageren op aanvragen van klanten op het prikbord. Reacties dienen gepast te zijn en slechts dan toegepast te worden indien de dienstverlener daadwerkelijk aan de gestelde vraag kan voldoen.

2.7
BB behoudt zich het recht voor, onder opgaaf van redenen, de toegang tot het prikbord voor dienstverlener te weigeren, indien dienstverlener zich niet houdt aan de onder 2.6 gestelde voorwaarden.

2.8
Dienstverlener kan kosteloos, d.m.v. een door BB verstrekte code, gebruik maken van een op maat gemaakt, review-systeem/online gastenboek. Dit online gastenboek mag kosteloos gebruikt worden op de website van de dienstverlener gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Artikel 3. De vergoeding

3.1
Dienstverlener betaalt BB een vergoeding voor de vermelding op www.buitenbusiness.nl en www.jezoektietsleuks.nl volgens het overeengekomen abonnement:
Abonnement op basis van pay per click  (Maandelijkse facturatie)
Inschrijfkosten, eenmalig € 95,00
Pageview  € 0,10
Opvragen telefoonnummer € 1,50
Doorklik naar eigen website € 2,50
Reageren op prikbord € 4,50
Email € 7,50
Offerte-aanvraag € 27,50
Kwartaalabonnement
Zonder overnachtingsmogelijkheden, vermelding op BB € 149,50
Met overnachtingsmogelijkheden, vermelding op BB en JZIL € 295,00
Alleen vermelding op JZIL € 225,00
Jaarabonnement
Zonder overnachtingsmogelijkheden, vermelding op BB € 395,00
Met overnachtingsmogelijkheden, vermelding op BB en JZIL € 795,00 < 30 kamers
Met overnachtingsmogelijkheden, vermelding op BB en JZIL € 995,00 > 30 kamers
Alleen vermelding op JZIL € 595,00

3.2
BB houdt zich het recht voor om kostenstijgingen wegens bijzondere omstandigheden aan dienstverlener door te berekenen. Kostenstijgingen worden door BB tijdig kenbaar gemaakt, waarbij dienstverlener de mogelijkheid geboden wordt deze overeenkomst stop te zetten.

3.3
Er worden geen extra kosten in rekening gebracht dan de hierboven vermelde vergoeding, m.u.v. boekingen welke via het organisatiebureau plaatsvinden, zie punt 3.4.

3.4
Tevens worden door BB boekingen gedaan via het organisatiebureau van BB. Over deze boekingen heeft BB recht op een bemiddelingsvergoeding van 10% over het totale reserveringsbedrag excl. BTW, zoals vermeld in de bevestiging van de dienstverlener aan de klant, voor iedere definitieve reservering welke tot stand is gekomen dankzij de bemiddeling door het organisatiebureau BB tussen klant en dienstverlener. Deze aanvragen worden altijd door BB per mail aangevraagd en aangeduid als “commissie-aanvraag”. Dienstverlener stuurt binnen 7 dagen na vertrek van de gasten een kopie van de factuur naar BB, aan de hand van de kopie-factuur wordt de commissie berekend. Wanneer dienstverlener weigert een kopie-factuur te sturen, wordt de commissie verhoogd naar 15% over het totale reserveringsbedrag excl. BTW.

3.5
Dienstverlener plaatst een retourlink naar www.buitenbusiness.nl en, indien van toepassing, www.jezoektietsleuks.nl op haar eigen website. Indien geen retourlink geplaatst wordt, wordt er geen directe doorlink vanuit BB naar de eigen website van dienstverlener geactiveerd. Wanneer dienstverlener aangeeft wel een directe doorlink naar de eigen website te willen, maar geen retourlink naar BB wil plaatsen, bedragen de extra kosten hiervoor € 95,-- per jaar.  

3.6 
De dienstverlener dient de vergoedingen als vermeld in de voorgaande leden van dit artikel binnen 14 dagen na de factuurdatum aan BB te hebben voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van facturen door dienstverlener worden door BB administratiekosten in rekening gebracht, te weten € 25,-- per factuur/herinnering.

3.7
Dienstverlener ontvangt per zelf verkochte vergaderbreak, zoals aangegeven onder http://www.buitenbusiness.nl/vergaderbreaks-en-teambuildingactiviteiten.html, 10% commissie over het totaalbedrag van het betreffende programma van BB, mits dit bij aanvraag van de reservering schriftelijk overeengekomen is met BB. 

3.8
Bij een jaarabonnement wordt een boekingsgarantie gegeven van minimaal 3 definitieve groepsboekingen en/of 30 aantoonbare leads. Wanneer dit aantal niet gehaald wordt, wordt een gratis tweede jaar aangeboden door BB. Deze boekingsgarantie geldt alleen in het eerste jaar van deelname.

3.9  
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1               
BuitenBusiness is niet aansprakelijk jegens klanten voor tekortkomingen in verhuurde accommodaties of geleverde diensten door dienstverleners, noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde accommodatie of gebruikmaking van diensten van dienstverlener.  Indien BB door klanten wordt aangesproken in verband met schade, door klanten geleden tijdens of in verband met het verblijf in de gehuurde accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of gebruikmaking van andere diensten van de dienstverlener, verbindt de dienstverlener zich jegens BB om BB jegens deze klant voor elke aansprakelijkheid te vrijwaren en verbindt de dienstverlener zich tot betaling en/of verrichten en /of nalaten van al hetgeen waartoe BB aansprakelijk wordt gesteld, c.q. bij vonnis veroordeeld wordt.

4.2.
BB is niet aansprakelijk voor enige schade welke door klanten tijdens de huur van de accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of andere aangesloten dienstverleners wordt toegebracht.

4.3
Voorwaarden welke aan de diensten van de dienstverlener zijn verbonden, binden slechts de klant, zodat BB op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld kan worden.

4.4
BB kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van een accommodatie, aangeboden dienst, arrangement of activiteit door een niet aan BB toe te rekenen oorzaak niet, niet volledig en/of niet naar tevredenheid doorgang kan vinden. 

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1               
De dienstverlener verbindt zich om de gegevens van de klant te behandelen met in achtneming van de daarop van toepassing zijnde regels, gericht op de bescherming van privacy. Het privacy-statement is van toepassing.

5.2
Het is de dienstverlener niet toegestaan om klanten en/of leveranciers die via bemiddeling door het organisatiebureau van BB met de dienstverlener in contact zijn gebracht, met voorbijgaan aan BB voor dezelfde en/of toekomstige huurovereenkomsten, arrangementen en/of activiteiten te benaderen.

5.3 
Indien dienstverlener artikel 5.2 niet nakomt, verbeurt hij aan BB een direct opeisbare boete van 3x het verschuldigde jaarbedrag zoals vastgesteld in artikel 3.1 voor iedere overtreding. Deze boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van BB nakoming van deze overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van BB tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

5.4
De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan na ommekomst van de eerste abonnementsperiode op ieder moment door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 werkdagen voor het aflopen van het betreffende abonnement. Zonder opzegging worden abonnementen automatisch verlengd. 

5.5.
Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding worden opgezegd indien de (onderneming van de) andere partij surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt gestaakt of geliquideerd.

5.6
Op deze overeenkomst, op ieder gebruik van de website van BB en op alle diensten van BB zijn haar algemene voorwaarden zoals deze vermeld staan op de website van toepassing. Op deze samenwerkingsovereenkomst zijn geen andere algemene of bijzondere voorwaarden van toepassing, dan die naar welke hier is verwezen.

5.7
Op deze samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.